Hetkel kehtivad seadused ja määrused, nende kehtivusaeg ning lühendid

Enim kasutatavad seadused:
Raamatupidamise seadus en 01.01.2018 RPS
Töölepingu seadus en 01.03.2018 31.08.2019 TLS
Käibemaksuseadus en
01.01.2018 KMS
Sotsiaalmaksuseadus en 01.01.2018 SMS
Tulumaksuseadus en 01.01.2018 31.08.2018 TuMS
Maksukorralduse seadus en 01.03.2018 30.06.2020 MKS
Äriseadustik en 15.01.2018 31.12.2018 ÄS
Võlaõigusseadus en 13.01.2018 30.06.2018 VÕS
Erinevad seadused tähestiku järjekorras:
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus en 01.02.2018 31.12.2018 ATKEAS
Ametiühingute seadus en 08.05.2017 AÜS
Arhiiviseadus en 16.01.2016 ArhS
Asjaõigusseadus en 01.01.2018 AÕS
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus en 01.03.2017 AÕSRS
Audiitortegevuse seadus en 27.11.2017 AudS
Autoriõiguse seadus en 01.07.2017 AutÕS
Avaliku teenistuse seadus en 01.02.2018 ATS
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus en 14.07.2017 ELTTS
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus en 26.10.2016 EUTS
UUS! 
Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
01.01.2018 ELMS
Halduskohtumenetluse seadustik en 01.01.2018 31.12.2019 HKMS
Haldusmenetluse seadus en 26.10.2016 HMS
Hasartmängumaksu seadus en 01.09.2015 HasMMS
Hasartmänguseadus en 06.07.2017 HasMS
Hoiu-laenuühistu seadus en 29.03.2015 HLÜS
Hooneühistuseadus en 23.03.2014 HÜS
Isikuandmete kaitse seadus en 16.01.2016 IKS
Jäätmeseadus en 01.01.2018 21.07.2019 JäätS
Karistusseadustik en 03.01.2018 KarS
Karistusseadustiku rakendamise seadus en 01.01.2015 KarSRS
Kaubamärgiseadus en 01.01.2012 KaMS
Kaubandustegevuse seadus en 01.01.2015 KaubTS
Kogumispensionide seadus en 01.01.2018 31.08.2018 KoPS
Kohalike maksude seadus en 01.07.2013 KoMS
Kollektiivlepingu seadus en 08.05.2017 KLS
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus en 01.01.2018 KTTLS
Kommertspandiseadus en 01.07.2017 KomPS
Konkurentsiseadus en 30.12.2017 KonkS
UUS!
Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
15.01.2018 KrtS
Käibemaksuseadus en 01.01.2018 KMS
Lepitusseadus en 01.01.2010  LepS
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus en 03.01.2018 MsüS
Maksukorralduse seadus en 01.03.2018 30.06.2020 MKS
Mittetulundusühingute seadus en 15.01.2018 31.12.2018 MTÜS
Pakendiaktsiisi seadus en 01.07.2017 PakAS
Pakendiseadus en 17.04.2017 PakS
Pankrotiseadus en 01.01.2018 PankrS
Perehüvitiste seadus en 01.03.2018 31.12.2018 PHS
Pühade ja tähtpäevade seadus en 19.03.2011 PTS
Raamatupidamise seadus en 01.01.2018 RPS
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus en 01.01.2018 RahaPTS
Raskeveokimaksu seadus en 01.01.2012 RVMS
Ravikindlustuse seadus en 01.01.2018 31.12.2018 RaKS
Reklaamiseadus en 19.01.2018 31.05.2018 RekS
Riigihangete seadus 01.09.2017 RHS
Riigilõivuseadus en 01.03.2018 31.05.2018 RLS
Saneerimisseadus en 06.07.2017 SanS
Sihtasutuste seadus en 15.01.2018 SAS
Soolise võrdõiguslikkuse seadus en 01.01.2016 SoVS
Sotsiaalmaksuseadus en 01.01.2018 SMS
Tolliseadus en 01.07.2017 TS
Tsiviilkohtumenetluse seadustik en 01.03.2018 31.12.2019 TsMS
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus en 06.07.2017 TsMSRS
Tsiviilseadustiku üldosa seadus en 15.01.2018 TsÜS
Tubakaseadus en 19.01.2018 19.05.2019 TubS
Tulumaksuseadus en 01.01.2018 31.08.2018 TuMS
Tulundusühistuseadus en 15.01.2018 TÜS
Täiskasvanute koolituse seadus en 01.07.2015 TäKS
Täitemenetluse seadustik en 09.01.2018 30.06.2018 TMS
Töölepingu seadus en 01.03.2018 31.08.2019 TLS
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus en 01.04.2013 TDVS
Töötajate usaldusisiku seadus en 08.05.2017 TUIS
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus en 10.10.2017 TÜÜKS
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus en 08.05.2017 TTOS
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus en 01.01.2018 30.04.2018 TTTS
Töötuskindlustuse seadus en 01.01.2018 31.12.2019 TKindlS
Töövaidluse lahendamise seadus en 01.03.2018 TvLS
Võlaõigusseadus en 13.01.2018 30.06.2018 VÕS
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus en 21.03.2016 VÕSRS
Võrdse kohtlemise seadus en 06.05.2017 VõrdKS
Väärteomenetluse seadustik en 09.01.2018 VTMS
Äriseadustik en 15.01.2018 31.12.2018 ÄS
Digitaalallkirja seadus – KEHTETU alates 26.10.2016 25.10.2016 DAS
Vanemahüvitise seadus – KEHTETU alates 01.01.2017 31.12.2016 VHS
Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus – KEHTETU alates 01.01.2018 31.12.2017 ITVS
Korteriühistuseadus – KEHTETU alates 01.01.2018 31.12.2017 KÜS
Korteriomandiseadus – KEHTETU alates 01.01.2018 31.12.2017 KOS

 

MÄÄRUSED

MÄÄRUSED (link asub pealkirja sees, kliki pealkirja) Kehtib alates Kehtib kuni
Alaealisele lubatud kerged tööd – KEHTETU alates 08.05.2017  07.05.2017
Erisoodustuse hinna määramise kord 01.01.2018
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 21.07.2015
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 01.06.2002
Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord – KEHTETU alates 01.01.2017 31.12.2016
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu 01.01.2017
Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid en 01.01.2007
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr 01.01.2016
Teenistus-, töö- ja ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord 01.09.2014
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord 01.01.2016
Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord 01.01.2018